Devices Clay / 30 /


Laptop 01

Laptop 02

Laptop 04

Laptop 05

Laptop 06

Laptop 07

Laptop 08

Laptop 09

Laptop 10

Laptop 11

Laptop 12

Laptop 13

Laptop 14

Laptop 15

Phone 01

Phone 02

Phone 03

Phone 04

Phone 05

Phone 07

Phone 09

Phone 10

Combined 01

Combined 02

Combined 03

Combined 05

Combined 06

Combined 07

Combined 09

Combined 10

Devices Original / 30 /


Laptop 01

Laptop 02

Laptop 04

Laptop 05

Laptop 06

Laptop 07

Laptop 08

Laptop 09

Laptop 10

Laptop 11

Laptop 12

Laptop 13

Laptop 14

Laptop 15

Phone 01

Phone 02

Phone 03

Phone 04

Phone 05

Phone 07

Phone 09

Phone 10

Combined 01

Combined 02

Combined 03

Combined 05

Combined 06

Combined 07

Combined 09

Combined 10

Pages / 15 /


Page 01

Page 02

Page 03

Page 04

Page 05

Page 06

Page 07

Page 08

Page 09

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Titles / 6*10 / + Title Contact, Title Team


Title 01 *10

Title 02 *10

Title 03 *10

Title 04 *10

Title 05 *10

Title 06 *10

Title Contact Us

Title Team

Icons / 20 + 15 + 30 /


01 Phone Icon

02 Phone Icon

03 Phone Icon

04 Phone Icon

05 Phone Icon

06 Phone Icon

07 Phone Icon

08 Phone Icon

09 Phone Icon

10 Phone Icon

11 Phone Icon

12 Phone Icon

13 Phone Icon

14 Phone Icon

15 Phone Icon

16 Phone Icon

17 Phone Icon

18 Phone Icon

19 Phone Icon

20 Phone Icon


01 Social Icon

02 Social Icon

03 Social Icon

04 Social Icon

05 Social Icon

06 Social Icon

07 Social Icon

08 Social Icon

09 Social Icon

10 Social Icon

11 Social Icon

12 Social Icon

13 Social Icon

14 Social Icon

15 Social Icon


01 UI Icon

02 UI Icon

03 UI Icon

04 UI Icon

05 UI Icon

06 UI Icon

07 UI Icon

08 UI Icon

09 UI Icon

10 UI Icon

11 UI Icon

12 UI Icon

13 UI Icon

14 UI Icon

15 UI Icon

16 UI Icon

17 UI Icon

18 UI Icon

19 UI Icon

20 UI Icon

21 UI Icon

22 UI Icon

23 UI Icon

24 UI Icon

25 UI Icon

26 UI Icon

27 UI Icon

28 UI Icon

29 UI Icon

30 UI Icon

Backgrounds / 4 /


BG 01 / Gradient /

BG 02 / Sphere /

BG 03 / Wave /

BG 04 / Circle /

Transitions / 8 /


Transition 01

Transition 02

Transition 03

Transition 04

Transition 05

Transition 06

Transition 07

Transition 08